Verantwoordelijkheid
 

Medezeggenschapsraad

Alle scholen hebben een administratienummer bij het ministerie van onderwijs. De Parkschool heeft samen met twee anderen scholen van het bestuur hetzelfde nummer. Toch zijn de scholen onafhankelijk van elkaar, daarom heeft elke school een eigen Deel medezeggenschapsraad (DMR).

De Medezeggenschapsraad Primair Onderwijs in het kort

 Het doel van een medezeggenschapsraad (MR)

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht. Het doel is kunnen meepraten over beslissingen die ouders en leerkrachten aangaan en deze behartigen.

 

Samenstelling van de deelmedezeggenschapsraad 
De MR bestaat uit ouders en personeelsleden, indien mogelijk in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen.

 

Bevoegdheden van de deelmedezeggenschapsraad 
Een MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht.

Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.