Verantwoordelijkheid
 

Freinetonderwijs

Wat is Freinetonderwijs?

In de visie van de school is elk kind uniek in hoe het is en dus ook hoe het leert.

Célestin Freinet

Het onderwijs op de Freinetschool is gebaseerd op de ideeën van Célestin Freinet (L’Ecole Moderne, vrij vertaald: De moderne school). Freinet (1896–1966) was een Franse pedagoog en onderwijsgevende. Omdat hij op zijn afgelegen dorpsschool
(Bar sur Loup, 1920) merkte dat kinderen in zijn klas nauwelijks geïnteresseerd waren in de droge leerstof, zocht hij naar andere werkwijzen. Hij ging met zijn kinderen de school uit om bedrijfjes in
het dorp en de natuur in de omgeving te bekijken. Kinderen leren van de ervaringen van andere kinderen, volwassenen, culturen enz., waarbij de leraar diepte en structuur aanbrengt. Célestin Freinet ontwikkelde technieken (link??) waardoor ervaringen van de kinderen uitgangspunt zijn voor het onderwijs.

 

De inbreng van kinderen staat centraal, uitgaan van ervaringen en belevenissen van kinderen

De Parkschool werkt vanuit de belevings­wereld van het kind. De eigen ervaringen van leerlingen zorgen voor uitdaging en zullen de leerlingen motiveren om tot leren te komen. Als voorbeeld schrijven leerlingen teksten van waaruit een zelfgekozen thema centraal staat in de komende weken.

De leerlingen werken zoveel mogelijk in hun eigen tempo de leerstof van de basisschool door. Naast het individueel begeleiden van de leerlingen, zijn er ook regelmatige klassikale momenten.  Zij leren verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar, hun werk en de omgeving. Ook leren ze luisteren naar elkaar en samenwerken. Daarbij geven we de leerlingen zoveel mogelijk zelf de verantwoording over het eigen leren. Zij zijn, hoe klein ook, mede-eigenaar van het eigen leerproces. De leerkracht treedt sturend en corrigerend op.

 

Zinvolle context

Het werk van de leerlingen moet plaatsvinden in een voor hen herkenbare context. Freinet kwam tot de opvatting dat informatie in een zinvol verband aangeboden moet worden. Het leren gebeurt in een omgeving die het kind herkent en daardoor als de zijne beleeft. Leren is een werkwoord en daarom geven we de leerlingen de ruimte om te onderzoeken, te ontdekken, te experimenteren en te ontwerpen.

Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de school geen geïsoleerd eiland in de maatschappij is. De school is onlosmakelijk verbonden met het sociale milieu waarin deze zich bevindt.

Werken vanuit deze opvattingen maakt het mogelijk de huidige maatschappij, haar waarden en normen ook binnen school ter discussie te stellen. Het werken op school draagt bij aan de vorming op weg naar een kritische volwassenheid, die mensen de mogelijkheid biedt problemen met elkaar op te lossen.

 

Kunst en cultuur

Cultuureducatie zit in het Freinetonderwijs verweven, zodat de kinderen actief en creatief de kunst en cultuur om hun heen beleven en ervaren. Kinderen komen toe aan het ontwikkelen van eigen talenten. Ze ontwikkelen een gevoel van esthetiek doordat men in aanraking komt van verschillende uitingsvormen van kunst.

Daarnaast ondersteunt en verrijkt cultuuronderwijs de cognitieve vakken. Dat wil zeggen dat kunsteducatie een inspiratiebron is voor alle leergebieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zoeken naar ritme in muziek wat een inspiratie kan zijn voor de rekenles.

Leren via de kunsten levert veel op. Kunstbeoefening stimuleert; de verbeelding, de creativiteit, de verwondering, het stellen van vragen, het doen van onderzoek, het kritisch leren denken en waarnemen, de reflectie, de cognitieve, sociale, zintuiglijke en esthetische ontwikkeling.

 

Wetenschap en techniek 

 

                                   

Wetenschap en techniek zijn vakken die onderdeel zijn van ons onderwijs.

Het uitgangspunt is dat techniek en wetenschap het oplossingsgericht werken creatief denken, en de onderzoekende houding van kinderen stimuleert.

De wereld om hen heen wordt verkend zij leren verbanden leggen en de juiste conclusies te trekken. Het zelf ontwerpen en de uitwerken van de plannen zijn onderdelen die in de thema’s aan de orde komen. Daarbij is het proces belangrijker dan het uiteindelijke product (werkstuk). In onze school bieden wij technieklessen aan in alle groepen.

 

https://www.freinetvereniging.eu/nl/freinettechnieken.html